Ανακοίνωση

Πληροφορίες σχετικά με Πληρωμή Τόκου HBCS1 και HBCS2

06 Δεκεμβρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2022, αναφορικά με την πληρωμή τόκου των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 & 2 («HBCS1 & HBCS2»), η HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD και σε μετάφραση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (η «Τράπεζα»), ενημερώνει τους κατόχους HBCS1 & HBCS2 (οι «Κάτοχοι») ότι δυνάμει των προνοιών της Κυπριακής Φορολογικής Νομοθεσίας και του Γενικού Συστήματος Υγείας («ΓΕΣΥ»), σε εισοδήματα τόκων από χρεόγραφα / αξιόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια, επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% καθώς επίσης και εισφορά στο ΓΕΣΥ ύψους 2,65%.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως Κάτοχοι που εμπίπτουν στην κατηγορία προσώπων τα οποία δικαιούνται απαλλαγής από την αποκοπή έκτακτης αμυντικής εισφοράς συμπληρώσουν τη σχετική Δήλωση για Εξαίρεση Φυσικού ή Νομικού Προσώπου (ΤΦ624ΦΠ ή ΤΦ624ΝΠ αντίστοιχα) (η «Δήλωση Φορολογίας») που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Φορολογίας / Έκτακτη Αμυντική Εισφορά και ΓεΣΥ), ούτως ώστε να μην αποκοπεί η σχετική εισφορά από τον καταβαλλόμενο τόκο.  Παρακαλούμε όπως το πρωτότυπο της συμπληρωμένης Δήλωσης Φορολογίας δοθεί ιδιοχείρως σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή αποσταλεί με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (υπόψη Υπηρεσίας Μετοχών & Χρεογράφων), μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022.  Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκοπεί η έκτακτη αμυντική εισφορά από τους καταβαλλόμενους τόκους ενώ η ανάλογη αποκοπή εισφοράς στο ΓΕΣΥ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, οι Κάτοχοι που επιθυμούν την καταβολή του καθαρού τόκου να γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού για Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 & 2 (η «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού»), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Επενδυτές Πιστωτικών Τίτλων / Άλλες Αξίες), μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022.  Σημειώνεται ότι, για την υποβολή της Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού, απαιτείται φυσική παρουσία των Κατόχων και/ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου προσώπου σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας καθώς επίσης και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναφέρεται στο έντυπο της Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία για Κατόχους που διαμένουν στο εξωτερικό ή Κάτοχοι είναι νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο εξωτερικό, παρακαλούμε όπως γίνει η αποστολή της πρωτότυπης συμπληρωμένης Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού ως επίσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω συστημένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (υπόψη Υπηρεσίας Μετοχών & Χρεογράφων).  Σε αντίθετη περίπτωση η Τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση και αποστολή σχετικής επιταγής στο όνομα του Κατόχου στη διεύθυνση που είναι ήδη καταχωρημένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ