Ειδοποίηση για τη συνέχιση της ακύρωσης πληρωμής τόκων για ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2

09 Απριλίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι,
σύμφωνα με τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2020 που δημοσιεύτηκαν στις 9 Απριλίου 2021, η Τράπεζα έχει
διαθέσιμα προς διανομή στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και συνεπώς η
υποχρεωτική ακύρωση της πληρωμής τόκων για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα
Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1») και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ
2») δεν ισχύει πλέον.

Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου
ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 για τα σχετικά χρεόγραφα (Παράγραφος 8
του Μέρους IV/B/III για ΜΑΚ 1 και Παράγραφος 9 του Μέρους IV/Γ/ΙΙΙ για ΜΑΚ
2), η Τράπεζα, κατά την απόλυτη κρίση της, αποφάσισε να συνεχίσει την
ακύρωση της πληρωμής τόκων έως ότου η Τράπεζα ειδοποιήσει τους κατόχους
των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 διαφορετικά.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία