Ανακοίνωση

Ενδιάμεσες Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021

22 Οκτωβρίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι οι Ενδιάμεσες Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).

Επισυνάπτονται οι Ενδιάμεσες Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ