Ανακοίνωση

Διορισμός Προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου

01 Ιουλίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια  των αποτελεσμάτων της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης («ΕΓΣ») της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε στις 30 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τον Κανονισμό 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, το διορισμό του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως Προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021.

Ο διορισμός του Προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου θα ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρις ότου ληφθεί η σχετική συναίνεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας / Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τους εκλεγέντες στην ΕΓΣ Διοικητικούς Συμβούλους κ. Κυριάκο Ριρή ή κα. Μιράντα Ξαφά.

Επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, και Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία