Ανακοίνωση

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του διορισμού του κ. John Gregory Iossifidis στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

22 Ιουνίου 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020 αναφορικά με τις αποφάσεις της 46ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2020, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. John Gregory Iossifidis στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και επομένως, ο κ. Iossifidis έχει διοριστεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με ισχύ από τις 18 Ιουνίου 2021 (η προαναφερόμενη έγκριση παραλήφθηκε μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνάντησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου).  Σε συνέχεια του πιο πάνω διορισμού, ο διορισμός του κ. Andrew Charles Wynn ως Προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου έχει τερματιστεί αυτόματα στις 18 Ιουνίου 2021.

Επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, και Βιογραφικό Σημείωμα του κ. John Gregory Iossifidis.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 108 του Καταστατικού της Τράπεζας ο κ. Iossifidis αποχωρεί στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 23 Ιουνίου 2021 και, όντας επανεκλέξιμος προσφέρεται για επανεκλογή.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία