Ανακοίνωση

Διορισμός του κ. Kristofer Richard Kraus στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

20 Ιουνίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει το διορισμό του κ. Kristofer Richard Kraus ως Μη Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ισχύ από 19 Ιουνίου 2019.  Ο διορισμός του κ. Kraus έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και το Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Kristofer Richard Kraus.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία