Ανακοίνωση

Αποδοχή της τελικής προσφοράς της Ελ. Τράπεζας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ

18 Ιουνίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 596/2014 ΤΗΣ ΕΕ.

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018 αναφορικά με την Αποδοχή της τελικής προσφοράς της Ελ. Τράπεζας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ .