Ανακοίνωση

Συναλλαγές που συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ με Συνδεδεμένα της Πρόσωπα για την περίοδο 01.01.2020 – 30.06.2020

25 Σεπτεμβρίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών με τις εταιρείες Logicom Solutions Limited και NewCytech Business Solutions Ltd, οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της Logicom Services Ltd, η οποία έμμεσα κατέχει πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  Οι υπό αναφορά συμφωνίες συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και αφορούν αγορά συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού και άλλων συναφών προϊόντων καθώς και αδειών χρήσης.


Συγκεκριμένα, για την περίοδο 01.01.2020 – 30.06.2020, το συνολικό ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες που συνάφθηκαν με τη Logicom Solutions Limited ανέρχεται στο ποσό των €3.523.738 πλέον ΦΠΑ και το συνολικό ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες που συνάφθηκαν με τη NewCytech Business Solutions Ltd ανέρχεται στο ποσό των €1.374.347 πλέον ΦΠΑ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία