Ανακοίνωση

Αμοιβαία Συμφωνία τερματισμού της Σύμβασης Εργοδότησης του κ. Ιωάννη Μάτση, Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ και Παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο

1 Σεπτεμβρίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα» ή ο «Όμιλος») ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2020, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Σύμβαση Εργοδότησης του κ. Ιωάννη Μάτση, Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, έχει συμφωνηθεί αμοιβαίως να τερματισθεί με άμεση ισχύ.

Η Τράπεζα θα ξεκινήσει τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Εν τω μεταξύ, τα καθήκοντα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή θα εκτελεί ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Διεύθυνση Επιχειρήσεων.

Ο κ. Ιωάννης Μάτσης παραιτήθηκε επίσης ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ειλικρινείς  ευχαριστίες του προς τον κ. Μάτση για τις υπηρεσίες του στον Όμιλο τα τελευταία τρία χρόνια και στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Δεκέμβριο του 2013.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία