Νέοι Προτεινόμενοι Υποψήφιοι για Εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

9 Ιουνίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας
Λτδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, οι κ.κ.
Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος, Δημήτριος Ευσταθίου, Ανδρέας Π.
Περσιάνης και Μιχάλης Σπανός έχουν προταθεί, ως ανεξάρτητοι μη-
εκτελεστικοί σύμβουλοι, για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 16 Ιουνίου 2020.

Ο κ. Δ. Ευσταθίου διετέλεσε Σύμβουλος της Τράπεζας από τις 29 Μαΐου 2017
έως τις 28 Αυγούστου 2019. Από την 28η Αυγούστου 2019, διατελεί ως
Προσωρινός Σύμβουλος της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις των
Κανονισμών 110(Β)-(Ε) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των πιο πάνω προτεινόμενων υποψηφίων, καθώς
και αυτά των υπόλοιπων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες
Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ. / Ετήσια Γενική Συνέλευση
/ Βιογραφικά Νέων Υποψηφίων Δ.Σ.).

Επισυνάπτεται τροποποιημένο Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο
έχει επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ ή
Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) /
Πληροφορίες Γ.Σ. / Ετήσια Γενική Συνέλευση / Πληρεξούσιο).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ