Ανακοίνωση

Νέοι Προτεινόμενοι Υποψήφιοι για Εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

17 Ιουνίου 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2021, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, οι κ.κ. Νεοκλής Νεοκλέους και Κυριάκος Ριρής και η κα. Μιράντα Ξαφά έχουν προταθεί από μετόχους της Τράπεζας για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως ανεξάρτητοι μη-εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι, για να εκλεγούν κατά την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 23 Ιουνίου 2021.

Η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (η «Επιτροπή») προέβη σε προκαταρκτική αξιολόγηση των κ.κ. Ν. Νεοκλέους και Κ. Ριρή και της κας Μ. Ξαφά.  Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης της Επιτροπής των πληροφοριών που παρείχαν οι υποψήφιοι / που ερευνήθηκαν, περιλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους προσόντων και της εργασιακής τους εμπειρίας, όπως περιγράφονται στα βιογραφικά τους σημειώματα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εντοπίσει πληροφορίες που θα καθιστούσαν τους υποψηφίους μη επιλέξιμους για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητοι μη-εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι.

Τα βιογραφικά σημειώματα των πιο πάνω προτεινόμενων υποψηφίων, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των υπόλοιπων υποψηφίων για εκλογή, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ. / Ετήσια Γενική Συνέλευση / Βιογραφικά Νέων Υποψηφίων Δ.Σ.).

Επισυνάπτεται τροποποιημένο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου, το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ ή Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ. / Ετήσια Γενική Συνέλευση / Πληρεξούσιο).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ