Ανακοίνωση

Νέος Προτεινόμενος Υποψήφιος για Εκλογή / Απόσυρση Υποψηφιότητας για Επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

20 Αυγούστου 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2019, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, ο ακόλουθος υποψήφιος έχει προταθεί για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 28 Αυγούστου 2019:

  • κ. Χρίστος Θεμιστοκλέους (Ψήφισμα 5(σ)) (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος).


Το βιογραφικό σημείωμα του πιο πάνω προτεινόμενου υποψηφίου, καθώς και αυτά των υπόλοιπων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω / Πληροφορίες Γ.Σ. / Ετήσια Γενική Συνέλευση / Βιογραφικά Νέων Υποψηφίων Δ.Σ.).


Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Youssef A. Nasr, έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 28 Αυγούστου 2019, για προσωπικούς λόγους.


Επισυνάπτεται τροποποιημένο Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ ή Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ. / Ετήσια Γενική Συνέλευση / Πληρεξούσιο).ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ