Ανακοίνωση

Ημερομηνία 44ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

27 Απριλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η 44η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και όχι την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, στο Κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200 στο Στρόβολο, Λευκωσία.


Η Ειδοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα δοθεί σε εύθετο χρόνο σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και τους ισχύοντες Νόμους.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ​​​​​​​