Ανακοίνωση

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και Πληρεξούσιο Έγγραφο

6 Αυγούστου 2019

Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα») που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 11:30 π.μ. στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. Τα προαναφερθέντα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com - Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ και Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.

Η Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος 2018 είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή, στην πιο πάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλέφωνα: 22500650 / 22500794, Φάξ: 22500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com).

Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη, σε έντυπη μορφή, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ο συνολικός αριθμός των εκδομένων μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα στις 6 Αυγούστου 2019 είναι 412.805.076.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ