Ανακοίνωση

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ για τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας

6 Αυγούστου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας με σκοπό να εξετασθούν και αν κριθεί σκόπιμο να ψηφιστούν, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 10:00 π.μ.

Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ-ΕΚ και Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.).

Αντίγραφα των πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλ.: 22500650 / 22500794, Φαξ: 22500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com).

Ο συνολικός αριθμός των εκδομένων μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα στις 6 Αυγούστου 2019 είναι 412.805.076.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ