Ανακοίνωση

Έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €100 εκατ. από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

11 Ιουλίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και τιμολόγηση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους €100 εκατ. (το «Ομόλογο»), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων της (EMTN) ύψους €1.500.000.000.


Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 9%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά. Το σταθερό ετήσιο επιτόκιο επί του Ομολόγου θα επανακαθορισθεί στις 15 Ιουλίου 2024. H ημερομηνία λήξης του Ομολόγου είναι η 15η Ιουλίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 15 Ιουλίου 2024 (3NC2), νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες κανονιστικές προϋποθέσεις όπως ορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις του Ομολόγου. O διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2022. Το Ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστήριου του Λουξεμβούργου και θα καταχωρηθεί στην Επίσημη Λίστα του Χρηματιστήριου του Λουξεμβούργου.


Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου από την Τράπεζα το οποίο αναμένεται ότι θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας και συνάδει με τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας σε σχέση με τις υποχρεώσεις MREL.


Οι J.P. Morgan ενήργησαν ως Αποκλειστικοί Επικεφαλής Διαχειριστές. Οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας για την έκδοση ήταν οι Clifford Chance LLP ως προς το Αγγλικό δίκαιο και οι Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ ως προς το Κυπριακό δίκαιο. Οι νομικοί σύμβουλοι των Αποκλειστικών Επικεφαλής Διαχειριστών ήταν οι Allen & Overy LLP ως προς το Αγγλικό δίκαιο και οι Keane Vgenopoulou & Associates LLC ως προς το Κυπριακό δίκαιο.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων στο ir@hellenicbank.com.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία