Ανακοίνωση

Συναλλαγές που συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ με Συνδεδεμένα της Πρόσωπα

19 Μαϊου 2020

Με την παρούσα, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Εταιρεία»)
ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών με τις εταιρείες Logicom Solutions Ltd,
NewCytech Business Solutions Ltd και NewCytech Distribution Ltd, οι οποίες
είναι 100% θυγατρικές της Logicom Services Ltd, η οποία έμμεσα κατέχει
πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι υπό
αναφορά συμφωνίες συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της
Εταιρείας και αφορούν αγορά συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών,
εξοπλισμού, λογισμικού και άλλων συναφών προϊόντων καθώς και αδειών
χρήσης.

Συγκεκριμένα, για το 2019, το συνολικό ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες
που συνάφθηκαν με τη Logicom Solutions Ltd ανέρχεται στο ποσό των
€7.629.312,38 πλέον ΦΠΑ, το συνολικό ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες
που συνάφθηκαν με τη NewCytech Business Solutions Ltd ανέρχεται στο
ποσό των €2.481.955,73 πλέον ΦΠΑ και το συνολικό ποσό αναφορικά με τις
συμφωνίες που συνάφθηκαν με τη NewCytech Distribution Ltd ανέρχεται στο
ποσό των €3.378,00 πλέον ΦΠΑ.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι, εντός του 2019, έχει προβεί στην
πώληση ακινήτου, σε συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού ενός εκ των
διευθυντών των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2019, δηλαδή της KPMG
Limited. Το ποσό της συναλλαγής ανέρχεται στο €1.150.000,00 πλέον ΦΠΑ
(στο βαθμό που εφαρμόζεται) και συνάφθηκε κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών της Εταιρείας. Το ακίνητο, αποκτήθηκε από την Εταιρεία στο
πλαίσιο αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων πελάτη της Εταιρείας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία