Δημοσιοποιήσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας με βάση τον Πυλώνα III της Βασιλείας ΙΙI για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

29 Απριλίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει τις Δημοσιοποιήσεις
του Ομίλου με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2020, σύμφωνα με το Μέρος Οκτώ του Κανονισμού Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε στο
βαθμό που ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς επίσης και τις
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις
δημοσιοποιήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ.

Οι εν λόγω Δημοσιοποιήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).

Επισυνάπτονται οι προαναφερόμενες Δημοσιοποιήσεις για το έτος 2020.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ