Ανακοίνωση

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022

30 Ιουνίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σήμερα τη δημοσίευση των Δημοσιοποιήσεων με βάση τον Πυλώνα III για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022.

Οι εν λόγω Δημοσιοποιήσεις  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).

Επισυνάπτονται οι Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ