Ανακοίνωση

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

21 Δεκεμβρίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι οι Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).

Επισυνάπτονται οι Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ