Ανακοίνωση

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022

21 Δεκεμβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σήμερα τη δημοσίευση των Δημοσιοποιήσεων με βάση τον Πυλώνα III για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι εν λόγω Δημοσιοποιήσεις  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).

Επισυνάπτονται οι Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ