Ανακοίνωση

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

28 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σήμερα
τη δημοσίευση των Δημοσιοποιήσεων με βάση τον Πυλώνα III για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Οι εν λόγω Δημοσιοποιήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).

Επισυνάπτονται οι Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III για την εξαμηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ