Ανακοίνωση

Εξαμηνιαίες Δημοσιοποιήσεις του Πυλώνα III και Επιπρόσθετες Πληροφορίες Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020

23 Οκτωβρίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι οι Εξαμηνιαίες Δημοσιοποιήσεις του Πυλώνα III και Επιπρόσθετες Πληροφορίες Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).

Επισυνάπτονται οι Εξαμηνιαίες Δημοσιοποιήσεις του Πυλώνα III και Επιπρόσθετες Πληροφορίες Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ