Ανακοίνωση

Σύναψη συμφωνίας διαχείρισης επενδύσεων με την εταιρεία PIMCO Europe GmbH

1 Αυγούστου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Ελληνική Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του 1993 (ο «Νόμος»), τη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία PIMCO Europe GmbH για την παροχή υπηρεσιών διακριτικής διαχείρισης επενδύσεων σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της αποτελούμενο από μετρητά και/ή κινητές αξίες αρχικής αξίας €100 εκατ.

Η PIMCO Europe GmbH είναι μια επιχείρηση που έχει γίνει δεκτή από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – «BaFin») για σκοπούς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία υπόκειται στην εποπτεία του BaFin, Οδός Marie-Curie 24-28, 60439, Φρανκφούρτη, Γερμανία και, επομένως, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων - «MiFID»), εταιρεία επενδύσεων εξουσιοδοτημένη να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια.

Η PIMCO Europe GmbH είναι μέρος του Ομίλου Allianz και συγκεκριμένα του κλάδου επενδύσεων που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company, LLC (η «PIMCO»).  Σημειώνεται ότι η Poppy S.A.R.L., η οποία κατέχει σήμερα το 17,3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η PIMCO.

Η Ελληνική Τράπεζα ακολουθεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και ελέγχους για τη σωστή διαχείριση κάθε δυνητικής ή αντιληπτής σύγκρουσης συμφέροντος και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας  καθοριζόμενων προσώπων σύμφωνα με το Νόμο.

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας ημερομηνίας  15 Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη σύγκρουση συμφέροντος και/ή πιθανή σύγκρουση συμφέροντος του Διοικητικού Συμβούλου που εκπροσωπεί την PIMCO και ο εν λόγω Διοικητικός Σύμβουλος απείχε από τη συζήτηση και την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία