Ανακοίνωση

Πληρεξούσια για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

18 Ιουνίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο του 2007, ότι η WARGAMING GROUP LIMITED, το Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, το Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd, ο κύριος Χριστόδουλος Χατζησταυρής και η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, στις 17 Ιουνίου 2021 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 23 Ιουνίου 2021, ο κύριος Χριστόδουλος Χατζησταυρής ή εν τη απουσία του η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του/της 83.361.488 δικαιώματα ψήφου της WARGAMING GROUP LIMITED, 850.348 δικαιώματα ψήφου του Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, και 857.142 δικαιώματα ψήφου του Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 20,61% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίων που του/της χορηγήθηκε από τους WARGAMING GROUP LIMITED, το Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, και το Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόσο ο κύριος Χριστόδουλος Χατζησταυρής όσο και η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου  θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει των πιο πάνω πληρεξουσίων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία