Ανακοίνωση

Πληρεξούσια για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

23 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο του 2007, ότι η WARGAMING GROUP LIMITED, το Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, το Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd, η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου και ο κύριος Αδάμος Σαββίδης, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου ή εν τη απουσία της ο κύριος Αδάμος Σαββίδης μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση της/του 83.361.488 δικαιώματα ψήφου της WARGAMING GROUP LIMITED, 850.348 δικαιώματα ψήφου του Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, και 857.142 δικαιώματα ψήφου του Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 20,61% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίων που της/του χορηγήθηκε από τους WARGAMING GROUP LIMITED, το Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, και το Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Group Ltd.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόσο η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου όσο και ο κύριος Αδάμος Σαββίδης θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει των πιο πάνω πληρεξουσίων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία