Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους της Demetra Holdings Plc

16 Ιουνίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η Demetra Holdings Plc, ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος και ο κ. Νέαρχος Ιωάννου στις 15 Ιουνίου 2021 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 23 Ιουνίου 2021, ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος ή εν τη απουσία του ο κ. Νέαρχος Ιωάννου μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 86.725.772 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,01% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την Demetra Holdings Plc.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόσο ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος όσο και ο κ. Νέαρχος Ιωάννου θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει του πιο πάνω πληρεξουσίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία