Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους τηςΤράπεζας Eurobank A.E.

26 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η Τράπεζα Eurobank A.E., η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου και η κα. Ζωή Τζιώρτζη Χρίστου στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου ή εν τη απουσία της η κα. Ζωή Τζιώρτζη Χρίστου μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση της 51.991.639 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,59% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που της χορηγήθηκε από την Τράπεζα Eurobank A.E.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόσο η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου όσο και η κα. Ζωή Τζιώρτζη Χρίστου θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει του πιο πάνω πληρεξουσίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία