Πληρεξούσια για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

11 Ιουνίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η WARGAMING GROUP LIMITED, το Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, το Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Public Co Ltd, η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, και ο κύριος Χριστόδουλος Χατζησταυρής, στις 10 Ιουνίου 2020 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 16 Ιουνίου 2020, η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου ή εν τη απουσία της ο κύριος Χριστόδουλος Χατζησταυρής μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση της/του 83.361.488 δικαιώματα ψήφου της WARGAMING GROUP LIMITED, 850.348 δικαιώματα ψήφου του Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, και 857.142 δικαιώματα ψήφου του Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Public Co Ltd, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 20,61% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίων που της/του χορηγήθηκε από τους WARGAMING GROUP LIMITED, το Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, και το Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Public Co Ltd.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόσο η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου  όσο και ο κύριος Χριστόδουλος Χατζησταυρής θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει των πιο πάνω πληρεξουσίων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία