Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

9 Ιουνίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ο κ. Ανδρέας Παναγιώτου και ο κ. Γιώργος Γεωργίου στις 9 Ιουνίου 2020 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 16 Ιουνίου 2020, ο κ. Ανδρέας Παναγιώτου ή εν τη απουσία του ο κ. Γιώργος Γεωργίου μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 25.850.000 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,26% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόσο ο κ. Ανδρέας Παναγιώτου όσο και ο κ. Γιώργος Γεωργίου θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει του πιο πάνω πληρεξουσίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία