Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους της Τράπεζας Eurobank A.E.

21 Ιουνίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η Τράπεζα Eurobank A.E., η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου και η κα. Κατερίνα Χατζηχριστοφή στις 20 Ιουνίου 2022 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 23 Ιουνίου 2022, η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου ή εν τη απουσία της η κα. Κατερίνα Χατζηχριστοφή μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση της 51.991.639 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,59% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που της χορηγήθηκε από την Τράπεζα Eurobank A.E.

Μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τόσο η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου όσο και η κα. Κατερίνα Χατζηχριστοφή θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει του πιο πάνω πληρεξουσίου.


​​​​​​​
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία