Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους της Demetra Holdings Plc

29 Αυγούστου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η Demetra Holdings Plc, ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος και ο κ. Νέαρχος Ιωάννου στις 29 Αυγούστου 2022 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 31 Αυγούστου 2022, ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος ή εν τη απουσία του ο κ. Νέαρχος Ιωάννου μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 88.064.705 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,33% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την Demetra Holdings Plc.

Μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τόσο ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος όσο και ο κ. Νέαρχος Ιωάννου θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει του πιο πάνω πληρεξουσίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία