Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο στον κ. Νικόλαο Πελίδη για εξάσκηση των δικαιωμάτωνψήφου εκ μέρους της THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND L.P.

25 Ιουνίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)/2007), ότι η THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND L.P. και ο κ. Νικόλαος Πελίδης στις 20 Ιουνίου 2018 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 11 Ιουλίου 2018, ο κ. Νικόλαος Πελίδης μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 51.991.639 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,2% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND L.P.


Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ο κ. Νικόλαος Πελίδης θα παύσει να κατέχει δικαιώματα ψήφου δυνάμει πληρεξουσίου και θα κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπολείπεται του ορίου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ