Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο στους κκ. Νίκο Μιχαηλά και Βαρνάβα Ειρήναρχο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

2 Ιουλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, ο κ. Νίκος Μιχαηλάς και ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος στις 2 Ιουλίου 2018 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 11 Ιουλίου 2018, ο κ. Νίκος Μιχαηλάς ή εν τη απουσία του ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 19.954.056 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,05% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ.


Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόσο ο κ. Νίκος Μιχαηλάς όσο και ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει πληρεξουσίου και θα κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπολείπεται του ορίου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ