Ανακοίνωση

Ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Β του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων της RCB Bank

20 Ιουνίου 2022 | 09:41

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 22 και 24 Μαρτίου 2022, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την απόκτηση του Μέρους Β του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank Limited («RCB Bank»).


Το Μέρος Β σχετίζεται με Κυπριακές και άλλες χορηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €641 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €21 εκατ. και εγγυητικές επιστολές περίπου €11 εκατ.  Οι κύριοι τομείς έκθεσης του Μέρους Β είναι: 48% ακίνητα και κατασκευές και 40% ξενοδοχεία.


Λαμβάνοντας υπόψη την απόκτηση του Μέρους Α, όπως ανακοινώθηκε στις 24 Μαρτίου 2022, και την απόκτηση του Μέρους Β, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων που αποκτήθηκε από την RCB Bank ανέρχεται σε περίπου €3561 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

1 Με τα τελικά μεγέθη να υπόκεινται στην εκτίμηση εύλογης αξίας.


Συνημμένα Αρχεία