Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2020

09 Απριλίου 2021

Επισυνάπτεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το
έτος 2020.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ