Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2019

19 Μαϊου 2020

Επισυνάπτεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το
έτος 2019.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ