Ανακοίνωση

Παραίτηση Αντιπροέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

31 Μαϊου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι ο κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ και από Μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και Ενσωμάτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, για προσωπικούς λόγους, με ισχύ από την 30η Μαΐου 2019.

Επισυνάπτεται η σχετική δήλωση κατοχής τίτλων εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία