Ανακοίνωση

Περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία / Πόλεμος στην Ουκρανία – Οικονομικές επιπτώσεις / κίνδυνοι και αβεβαιότητες

15 Μαρτίου 2022

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε Ρωσία και Ουκρανία, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») παραθέτει την ακόλουθη ενημέρωση:


  • Η Τράπεζα δεν έχει τραπεζικές δραστηριότητες στη Ρωσία ούτε στην Ουκρανία, πέραν από δύο γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία και ένα γραφείο αντιπροσωπείας στην Ουκρανία.  Τα γραφεία αυτά δεν είναι αδειοδοτημένα να παρέχουν οποιεσδήποτε τραπεζικές υπηρεσίες και ο μοναδικός τους ρόλος είναι η διοικητική υποστήριξη.
  • Η Τράπεζα έχει μηδενική έκθεση σε κρατικά Ρωσικά ομόλογα και σε Ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις.
  • Τα υπόλοιπα με θυγατρικές Ευρωπαϊκών τραπεζών στη Ρωσία ανέρχονται σε περίπου €20 εκατ., όλα με λήξη λιγότερης της μίας εβδομάδας.
  • Τα δάνεια σε άτομα από Ρωσία ή Ουκρανία ή σε εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και Ουκρανούς μέσω των Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Κύπρο ανέρχονται σε περίπου €35 εκατ. καθαρής λογιστικής αξίας.  Η μεγάλη πλειοψηφία των δανείων αυτών είναι εξασφαλισμένη με περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο, με την πηγή αποπληρωμής να προέρχεται από την Κύπρο.
  • Οι καταθέσεις που σχετίζονται με Ρώσους και Ουκρανούς πελάτες αποτελούν περίπου το 8% του συνόλου των καταθέσεων πελατών της Τράπεζας, η οποία έκθεση δεν είναι σημαντική σε σύγκριση με την ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας, με το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας να ανέρχεται σε 499% (σε σύγκριση με τον ελάχιστο απαιτούμενο δείκτη που ανέρχεται σε 100%) το Δεκέμβριο του 2021.
  • Σε σχέση με την έμμεση έκθεσή της, η Τράπεζα αναγνωρίζει τις πιθανές επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία κυρίως λόγω των δεσμών του τομέα των υπηρεσιών διεθνών επιχειρήσεων, του τουρισμού και της αγοράς ακινήτων με τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις λόγω ψηλότερων τιμών στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα.  Οποιαδήποτε τέτοια επίπτωση θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική απόδοση της Τράπεζας μέσω πιθανών χαμηλότερων εσόδων ανάλογα με τυχόν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και πιθανές ψηλότερες επιβαρύνσεις απομείωσης ως αποτέλεσμα πιθανών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εγχώριοι δανειολήπτες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.
  • Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων και τη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.  Η παρακολούθηση των πελατών έχει εντατικοποιηθεί, ενώ οι συναλλαγές παρακολουθούνται αυστηρά και ελέγχονται ανάλογα.


Συμπερασματικά, η Τράπεζα αναμένει περιορισμένο αντίκτυπο από την άμεση έκθεσή της, ενώ οποιαδήποτε έμμεση επίπτωση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης και τον αντίκτυπό της στην Κυπριακή οικονομία, που παραμένει αβέβαιος στο παρόν στάδιο.


Η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για το μετριασμό των επιπτώσεων στις δραστηριότητές της και τη χρηματοοικονομική της απόδοση.  Επιπλέον, όταν υπάρξει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική της απόδοση, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενημέρωση εάν και εφόσον χρειαστεί.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία