Ανακοίνωση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκ. 2018

25 Απριλίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.   


Η πιο πάνω αναφερόμενη Έκθεση του Ομίλου και η σχετική επεξηγηματική κατάσταση στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων στον ημερήσιο τύπο (στα Ελληνικά), καθώς και η παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων (στα Αγγλικά),  επισυνάπτονται.  


Σημειώνεται ότι αντίτυπα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2018 είναι διαθέσιμα στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Ελληνικής Τράπεζας, Κτίριο Διοίκησης, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία, 5ος όροφος. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ