Ανακοίνωση

Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020

25 Σεπτεμβρίου 2020

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2020 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, επισυνάπτονται:


(α) οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020,


(β)  η σχετική Επεξηγηματική Κατάσταση,


(γ)  το Δελτίο Τύπου που θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο,


(δ)  η σχετική παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα και


(ε) τα Συνοπτικά Ενοποιημένα Ενδιάμεσα Οικονομικά Αποτελέσματα και Επεξηγηματική Κατάσταση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 τα οποία θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα «Φιλελεύθερος» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020.

                                               

Αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, όπως έχουν εγκριθεί, είναι διαθέσιμα στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία (στον 5ον όροφο-Οικονομική Διεύθυνση).  


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ