Ανακοίνωση

Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018

19 Δεκεμβρίου 2018

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, επισυνάπτονται:

  • οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018,

  • η σχετική Επεξηγηματική Κατάσταση,  

  • το Δελτίο Τύπου που θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και

  • η σχετική παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα.

Αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, όπως έχουν εγκριθεί, είναι διαθέσιμα στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία (στον 5ον όροφο-Οικονομική Διεύθυνση).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ