Ανακοίνωση

Ενημέρωση από Εκδότρια Εταιρεία για απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάσει του Άρθρου 172 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου

9 Ιουλίου 2019

Με βάση τις καταχωρήσεις στο μετοχολόγιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ επισυνάπτεται σύμφωνα με το Άρθρο 172 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ενημέρωση από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ως εκδότρια εταιρεία, σε σχέση με τους μετόχους SENVEST MASTER FUND, L.P. και SENVEST GLOBAL (KY), L.P. των οποίων το ποσοστό έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία