Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

26 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των ΠροϋποθέσεωνΔιαφάνειας Νόμο του 2007, ότι η SENVEST MASTER FUND L.P, η SENVEST GLOBAL (KY) LP και ο κύριος Στέφανος Χαϊλής, στις 24 Σεπτεμβρίου 2022 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 28
Σεπτεμβρίου 2022, ο κύριος Στέφανος Χαϊλής μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 14.227.651 δικαιώματα ψήφου της SENVEST MASTER FUND L.P, και 6.682.774 δικαιώματα ψήφου της SENVEST GLOBAL (KY) LP που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 5,07% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίων που του χορηγήθηκε από τους SENVEST MASTER FUND L.P και SENVEST GLOBAL (KY) LP.


Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ο κύριος Στέφανος Χαϊλής θα παύσει να κατέχει δικαιώματα ψήφου δυνάμει των πιο πάνω πληρεξουσίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία