Ανακοίνωση

Ενημέρωση από την Εκδότρια Εταιρεία για απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής

01 Δεκεμβρίου 2022

Σε συνέχεια γνωστοποίησης που έγινε στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ανακοινώνεται ότι η Wargaming Group Limited («WGL») κατέληξε σε  συμφωνία στις 30 Νοεμβρίου 2022 για πώληση του 13,41% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας (55.337.721 μετοχές) στην EUROBANK S.A.  Η πώληση υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων από την Eurobank S.A.  Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνημένης πώλησης, η EUROBANK S.A. θα έχει συμμετοχή 26,0% στην Τράπεζα ενώ η WGL θα έχει συμμετοχή 7,20% στην Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου του 0,41% συμμετοχής των ταμείων προνοίας που σχετίζονται με συμβούλους και την ανώτατη διοίκηση της WGL.
​​​​​​​

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία