Ανακοίνωση

Έκθεση Βιωσιμότητας 2019 της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

15 Σεπτεμβρίου 2020

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Έκθεση Βιωσιμότητας 2019 (Ενοποιημένη Μη-Χρηματοοικονομική Κατάσταση) της Τράπεζας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας - Ο Όμιλός μας / Ποιοι Είμαστε / Βιωσιμότητα.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (GRI Standards - Core option).  Η Στρατηγική Βιωσιμότητας της Τράπεζας αποτελείται από τους ακόλουθους 4 Τομείς Προτεραιότητας: Άνθρωπος, Κοινωνία, Περιβάλλον και Αγορά.

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση της Έκθεσης, ο Δρ. Ευριπίδης Πολυκάρπου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε:

«Έχουμε δεσμευτεί να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 των Ηνωμένων Εθνών και να εργαστούμε αποτελεσματικά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για επιτάχυνση της περιεκτικής ανάπτυξης, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, η επιδημία COVID-19 έχει αναδειχθεί ως μια άνευ προηγουμένου κρίση υγείας σε όλο τον κόσμο, που μεταλλάχθηκε σε σημαντικό οικονομικό σοκ για την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Οικονομίας.   Θέσαμε γρήγορα σε εφαρμογή το σχέδιο μας επιχειρηματικής συνέχειας και λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ευημερία των εργαζομένων και των πελατών μας.  Παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για μακροχρόνιο και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και ευχαριστούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συνεχή υποστήριξή τους».

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και/ή εισηγήσεις σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Ομάδα Βιωσιμότητας στο sustainability@hellenicbank.com.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία