Ανακοίνωση

Έκθεση Βιωσιμότητας 2020 της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

01 Ιουλίου 2021

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Έκθεση Βιωσιμότητας 2020 της Τράπεζας (Ενοποιημένη Μη-Χρηματοοικονομική Κατάσταση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com - Ο Όμιλός μας / Ποιοι Είμαστε / Βιωσιμότητα (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά).

Η Έκθεση Βιωσιμότητας έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (GRI Standards - Core option).  Η Στρατηγική Βιωσιμότητας της Τράπεζας αποτελείται από τους ακόλουθους 4 Τομείς Προτεραιότητας: Άνθρωπος, Κοινωνία, Περιβάλλον και Αγορά.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και/ή εισηγήσεις σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Ομάδα Βιωσιμότητας στο sustainability@hellenicbank.com.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία