Ανακοίνωση

Ενημέρωση από Εκδότρια Εταιρεία για απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάσει του Άρθρου 172 του Περί Αξιών καιΧρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου

31 Ιουλίου 2019

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ επισυνάπτει σύμφωνα με το Άρθρο 172 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ενημέρωση σε σχέση με το μέτοχο ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ του οποίου το ποσοστό έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, μετά από την παραλαβή μέσω κοινοποίησης με βάση το άρθρο 171.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία