Ανακοίνωση

Υποβολή Προσφοράς σε Διαδικασία Προσφορών

14 Μαΐου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Εταιρεία») στις 13 Απριλίου 2018 για τη συμμετοχή της στη διαδικασία προσφορών, η οποία διεξάγεται από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (η «ΣΚΤ») όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της ΣΚΤ της 19ης Μαρτίου 2018, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σήμερα υπέβαλε προσφορά.

Η Εταιρεία, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με το εν λόγω θέμα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ​​​​​​​