Ανακοίνωση

Συμμετοχή σε Διαδικασία Προσφορών

13 Απριλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Εταιρεία») συμμετέχει στη διαδικασία προσφορών, η οποία διεξάγεται από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ («ΣΚΤ») ως περιγράφεται στην ανακοίνωση της ΣΚΤ της 19ης Μαρτίου 2018.  

Στο παρόν στάδιο, ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί από την Εταιρεία ως προς το κατά πόσο θα υποβάλει προσφορά ή όχι και υπό ποιους όρους.  

Η Εταιρεία, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε αποφάσεις αναφορικά με το εν λόγω θέμα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ